Tillbaka  

Porträtt Bo Ströman

Bo Ströman

Ströman Kvalitetsutveckling AB

är egen företagare sedan 1994 med inriktningen att hjälpa kunderna med att effektivisera sina ledningssystem. Bo inhämtar och analyserar fakta, följer upp, ger råd, utvecklar, coachar, utbildar och reviderar kvalitet, miljö, kompetens m m. Samarbetet med certifieringsorgan är en viktig källa för den egna kompetensutvecklingen.

Vill du veta mer om mig?
Kontakta mig så kan  du få ta del av min fullständiga CV!
Har du frågor eller synpunkter på ovanstående? Tyck till!

Använd denna länk: bostroman@hotmail.com

Så här arbetar jag

Gemensamt för alla mina åtaganden som kvalitetsutvecklare är att kunden vill förbättra sitt sätt att arbeta och behöver min hjälp – som kompetens och som extra resurs.  Vid behov jobbar jag i ett team för att uppdraget ska få den kompetens och den takt som behövs.

Att alla leveranser sker i tid är en självklarhet. Se företagshantverkarpolicyn under Kvalitet och Miljö.

Jag har som ledstjärnor att

Se och förstå behoven, kraven och helheten.
Förenkla, förtydliga, förankra. Kommunicera.

Uppdragens inriktning kan variera, men en förbättrad lönsamhet finns alltid med som ett självklart mål. Tidsperspektivet kan variera.

Det kan handla om akuta insatser för att lösa upp ett problemområde som drabbar kunder, eller gäller det ett mer internt arbetsområde som blivit eftersatt och därför fungerar dåligt.

Det kan också röra sig om en strategisk helhetssatsning från företagsledningen eller styrelsen för att åstadkomma ett mer systematiskt och målinriktat sätt att arbeta, kanske med en certifiering mot ISO 9001 och/eller 14001 som ett delmål.

Jag utgår alltid från kundens affärsidé och de mål som berör det arbetsfält jag skall jobba med. Det kan gälla att förbättra en enskild rutin eller att ta fram eller uppgradera ett komplett ledningssystem.

Min roll, omfattningen, avgränsningarna och arbetsformerna i mitt uppdrag skräddarsys i den överenskommelse som träffas med kunden.

Arbetsmoment som kan gå i mina åtaganden kan vara att i samverkan med nyckelpersoner:

  • Konkretisera policy och mål för kvalitet och miljö – så att de på bästa sätt svarar mot den kravbild som ges av kunder och andra intressenter. I kravbilden kan ingå t ex ISO 9001 eller 14001.
  • Utforma nulägesbeskrivningar för att klarlägga eventuella brister i organisation och arbetssätt.
  • Analysera problem och ta fram handlingsvägar.
  • Modellera fram affärsprocesser och stödrutiner och klarlägga processamband.
  • Klarlägga ansvar, gränssnitt, överlämnanden.
  • Utforma processbeskrivningar, instruktioner, mallar, formulär och bestämma lämpligt IT-stöd.
  • Utbilda och utveckla kvalitets- och miljömedvetande hos ledningen och övrig personal.
  • Ta fram metoder för att mäta, följa upp och utvärdera ledningssystemets funktionssätt.
  • Genomföra interna kvalitets-/miljörevisioner och bistå med analyser av avvikelser och åtgärder.

Det finns en mängd tillämpbara metoder och hjälpmedel inom området verksamhetsutveckling.

De flesta av oss har säkert hört talas om TQM, Kaizen, Process Re-engineering, Six sigma, 5S, Lean Management. För att bara nämna några av begreppen inom området. Till detta kan läggas ett otal metoder och tekniska hjälpmedel för verksamhets- och informationsanalyser, datamodellering, kompetensutveckling ekonomi- och produktionsstyrning. Ackrediteringar och certifieringar av olika slag av fristående organisationer och av branschorganisationer används också för att förbättra produktion, administration och utveckling.

Jag betraktar alla dessa metoder och hjälpmedel som tänkbara verktyg att använda i en organisations förbättringsarbete.

Som varje god hantverkare har även jag som företagshantverkare en egen uppsättning verktyg till hands.

Vilka verktyg som kommer till användning i ett uppdrag avgörs från fall till fall. Varje uppdrag har unika förutsättningar, och givetvis försöker vi hitta det mest effektiva sättet att arbeta.

Tillbaka

Något om min bakgrund

Jag är egen företagare sedan 1994 med inriktning att utveckla och förbättra verksamhetssystem.

Bland mina kunder hittar vi både stora företag - biltillverkare, Ericsson (GSM), Scandiaconsult (numera Ramböll) - medelstora företag som Communicator m fl och mindre företag inom områdena verkstadsproduktion och elektroniktillverkning.

Exempel på uppdrag genom åren: Ta fram ett certifierbart ledningssystem, utbilda och handleda interna kvalitetsrevisorer (mer än 100 st!), genomföra interna revisioner som inhyrd resurs, utbilda ledningen i ISO 9001, processkartläggning mm, utforma kvalitetsmål samt utforma, genomföra och sammanställa kvalitetsmätningar på processer.

En betydelsefull del av min verksamhet är de revisioner som jag genomfört på uppdrag av ackrediterade certifieringsorgan. Det har mest handlat om kvalitets- och miljörevisioner, men jag har även reviderat kompetensförsörjning mot den svenska standarden. Har inte räknat antalet genomförda revisioner, men det är hundratals.

Som tillfälligt anställd på Det Norske Veritas medverkade jag i ett pilotprojekt som ledde till den radikala förbättring av DNV:s revisionsmetodik som skedde i början av 00-talet.

I tidigt 1980-tal medverkade jag i den omfattande kartläggning och analysverksamhet som skedde inom försvaret i syfte att utforma och samordna de administrativa IT-systemen. Jag verkade först inom marinens underhållsorganisation, senare som central resurs på bl a FMV:LEDNING och som konsult och utredare på Fri, försvarets rationaliseringsinstitut. Jag var bl a aktivitetsansvarig på Fri för att ta fram försvarets modell för systemutveckling.

Efter åren på Fri (-86 - -88) arbetade jag till 1994 som konsult, kvalitetsansvarig och internrevisor inom Communicator-koncernen. Uppdragen innefattade bl a projektledning i externa kunduppdrag (ledningssystemutveckling, framtagning av IT-stöd för projekt/systemvärdering, underhållsberedning mm). Jag tilldelades också uppgiften att praktiskt leda koncernen till kvalitetscertifiering enligt ISO 9001. Att vi var bland de första konsultföretagen som certifierades märktes genom många intressanta diskussioner med SIS Certifiering AB. Jag blev kort därpå knuten till dem som näringslivsrepresentant i deras bedömningspanel för revisorer med uppgiften att granska dessas kompetenser gentemot kravbilden.

Sammanlagt fem års sjötjänstgöring inom Marinen har gett en praktisk erfarenhet av både personalledning, operativ drift och problemlösning i realtid. Som nybakad civilingenjör och under utbildning till mariningenjör hamnade jag längst ned i ett pannrum som eldare. Jag gick vakt om vakt i fyratimmarspass. Arbetsmiljön där lämnade mycket övrigt att önska, men höga tryck och temperaturer, het olja och gammal utrustning inskärpte betydelsen av och respekten för kunnig och vaken personal, enkla och tydliga order och en god ordning. Som skyddsingenjör i ett senare skede följde bl a ansvar för underhåll av skrov och skeppsteknisk utrustning, fartygets stabilitet samt skydd och avhjälpande insatser mot brand, vatteninträngning mm.

Som fartygs- och flottiljingenjör (1978-80) steg jag in i den mer administrativa världen, dock med ett konkret ansvar - att fartygen alltid skulle fungera tekniskt. Jag var då också arbetsgivarens representant i arbetsmiljöfrågor och hanterade förbättringsförslagen inom flottiljen.

Jag har också arbetat med utbildning, både vid Chalmers Tekniska Högskola och på Berga Örlogsskolor i roller som forsknings-/övningsassistent respektive kurschef och lärare för maskinistutbildningen och även samordnare med den civila sjöingenjörsutbildningen.

Tillbaka

Utbildningar, ett axplock

Bland högskole/universitetskurser på senare tid som jag haft nytta av kan nämnas miljöledning för småföretag och ledning av förbättringsarbete (Umeå resp Jönköping)

Formell revisorsutbildning för att verka som ackrediterad extern revisor - fick jag på SIS Certifiering AB. Miljörevisor, uppgradering gentemot olika standards inom kvalitet mm samt utbildning till Lead Auditor (revisionsledare) fick jag på DNV Certification AB.

Tiden på Fri innebar mycket utbildning inom systemutvecklingens tidiga faser; verksamhets- och informationsanalyser, konceptuell modellering, programverktyg samt en gedigen konsultutbildning Mariningenjörsutbildning och Högre kurs för marin och flygingenjörer följt av chefsbefattning på en regional myndighet gav mig en god grund för att hantera personal, upphandling och förvaltning i vid mening inom den offentliga sektorn.

Min grundutbildning fick jag på Chalmers Tekniska Högskola där jag blev civilingenjör 1970 på linje Maskinteknik och Skeppsbyggnad. Skeppsbyggeri kännetecknades då av skapligt stora projekt, tidspress och häftiga logistiska utmaningar. Varje fartyg är en plattform med ett antal mer eller mindre komplexa system i samverkan, ofta i en tuff miljö. Ett samhälle miniatyr där människor ska bo, leva och verka.

Kunskap att hantera projekt, systemtänk och helhetssyn tror jag mig ha fått i utbyte av min grundutbildning förutom de mer teoretiska kunskaperna.

Tillbaka

Intressen

Hitta på förbättringar. Allt går att förbättra. Här möts min proffesion och min passion.

Möten med människor. Att få tillgång till andra människors tankar och idéer ger mig hela tiden vidgade vyer och nya startpunkter för att gå vidare. Varje organisation och varje människa bär på sin egen kultur, mer eller mindre unik.

Resor till främmande kulturer. Vid resmålen möter en historia och betingelser som kan vara radikalt annorlunda än den hemmavid. Med ett öppet sinne får ibland mina mest grundmurade uppfattningar några nya nyanser när förståelsen för främmande kulturer vidgas.

Segling och skärgårdsliv. Till sjöss är du hänvisad till dig själv och din besättning. Då får du betalt för god ordning, planering och sjövett. Jag byggde båten själv för att pröva hur mina idéer höll i verkligheten. Varje seglingssäsong ger nya erfarenheter och idéer om förbättringar. En del blir realiserade.

Skidor på längden och på tvären. Österrike leder på poäng. Men pisterna i Val d'Isere är svårslagna. Norden är utmärkt för längdskidåkning. Är det dåligt med snö finns det skidtunnlar, både i Sverige och ännu mer i Finland. Året om.

Hus, hem och teknik. Att jobba praktiskt i huset eller i trädgården, eller att skruva på min gamla charmiga bil är både kul och tacksamt. När du gjort något med händerna får du alltid en snabb och tydlig feedback.

Historia, gärna med någon form av svensk anknytning. Historien förklarar, ger insikter och nya perspektiv på det samhälle vi lever i.

 Nya rön och framsteg. Utvecklingen ger hela tiden nya förutsättningar och möjligheter. Inget är så praktiskt som en fungerande teori. Det gäller att hänga med på alla fronter.

Tillbaka

0707 - 91 71 35, Ströman Kvalitetsutveckling AB, Östrandsv. 28, 122 43 Enskede
Copyright 2011 Bo Ströman